Skoči na glavno vsebino
Select Page

Svet zavoda Osnovne šole Dragomelj, Dragomelj 180, 1230 Domžale, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), na podlagi 22. izredne seje sveta zavoda z dne 14. 9. 2021, razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE (M/Ž).

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,  47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje zaradi namena varstva otrok in mladoletnikov), pošljite priporočeno v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Dragomelj, Dragomelj 180, 1230 Domžale, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek življenjepis. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 

Svet zavoda Osnovne šole Dragomelj

V Dragomlju, dne 24. 9. 2021

Dostopnost