Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pravilnik

PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH UČENCEV

2. člen določa pravice učenca v šoli, ki so predvsem:

– da obiskuje pouk in druge vzgojno- izobraževalne dejavnosti;

– da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje;

– da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur;

– da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved in socialni status družine;

– da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov;

– da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti;

– da se upošteva njegova radovednost in razvojne značilnosti;

– da pri pouku dobi kakovostne informacije;

– da dobi o svojem delu sprotno in pravično povratno informacijo;

– da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebuje;

– da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole;

– da se svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole;

– da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta;

– da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

3. člen določa dolžnosti učenca, ki so predvsem:

– da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole;

– da izpolni osnovnošolsko obveznost;

– da redno in točno obiskuje pouk in druge dejavnosti;

– da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti;

– da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;

– da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole;

– da spoštuje pravila hišnega reda;

– da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le- tega namerno ne poškoduje;

– da se spoštljivo vede do drugih;

– da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;

– da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

 

Dostopnost