Skoči na glavno vsebino
Select Page

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa

Osnovna šola Dragomelj

×           Naslov: Dragomelj 180, 1230 Domžale

×           Tel: 01/5 890 810

×           E-naslov: tajnistvo@osdragomelj.si

×           Podračun pri UJP:  SI56 0110 0600 8353 178

×           Matična številka: 2197197

×           Davčna številka: 88530264

×           Spletna stran: https://www.osdragomelj.si/

 

Odgovorna uradna oseba

Ravnateljica: Urška Kovač Grad

E-naslov: urska.kovac-grad(at)osdragomelj.si

Datum prve objave kataloga 19. 2. 2019
Datum zadnje spremembe 1. 11. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: ×           https://www.osdragomelj.si/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram /
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Ravnateljica: Urška Kovač Grad

E-naslov: urska.kovac-grad(at)osdragomelj.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

×           Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

 

×           Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

 

×           Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

 

×           Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

 

×           Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva

 

×           Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

 

Predpisi lokalnih skupnosti

×                Odlok o ustanovitvi OŠ Dragomelj

×                Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi

×                Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

 

Predpisi EU ×           Register predpisov EU
2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi državnih predpisov Predlogi predpisov so dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

×           Letni delovni načrt šole

×           Letno poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

 

×           Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

×           Postopki javnega naročanja

×           Javni natečaji za zaposlitev

×           Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

×           Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ
Seznam evidenc Organ ne upravlja javnih evidenc.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Interni akti

×           Sistematizacija delovnih mest OŠ Dragomelj

×           Pravila šolskega reda

×           Hišni red

×           Vzgojni načrt

×           Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

×           Pravila šolske prehrane

×           Svet šole čistopis poslovnika veljaven od 18. 02. 2021

×           Pravila delovanja sveta staršev Osnovne šole Dragomelj

×           Pravila o razporeditvi delovnega časa

×           Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi

×           Pravilnik o izvajanju notranje kontrole alkoholiziranosti

×           Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

×           Pravilnik o videonadzoru

×           Izpitni red na OŠ Dragomelj

×           Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev

×           Obrazec za prijavo kršitve

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur: 7:00-14:00.

 

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

 

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

 

 

4. Stroškovnik posredovanja in ponovno uporabo informacij javnega značaja
Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Do tega trenutka takšnih zahtevkov še ni bilo.
Dostopnost