Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vpis v prvi razred

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

  • Koga vpisujemo v 1. razred?

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2023/24 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2017 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2016 in so šolanje odložili za eno leto).

  • Kdaj in kako vpis poteka?

Vpis se izvede v šoli pri šolski svetovalni službi v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. V začetku meseca februarja boste na domači naslov (stalno ali začasno prebivališče) prejeli vabilo za vpis v prvi razred in vse potrebne obrazce za vpis na našo osnovno šolo.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

  • Šolski okoliš

Starši imate pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem vaš otrok stalno oziroma začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu – uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,  javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

– OBVEZNO vpišite otroka pri nas,

– na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prepis.

Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati nanjo?

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole Dragomelj, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na Osnovno šolo Dragomelj. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Na šoli bomo o vlogi odločali po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku. 

Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

  • Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok ni pripravljen za vstop v šolo, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina. Šola bo tudi na podlagi vaše vloge pridobila mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, vas prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

Za več informacij ali morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo:

Daša Vukašinović Zver, Vojka Kovačič, Rebeka Gregorc

Tel.: +386 (01) 5 890 813

Dostopnost