Skoči na glavno vsebino
Select Page

Bogatejši za 6 evropskih mobilnostih v 5 državah

 

V zadnjih dveh šolskih letih, od 2018 do danes, smo v skladu z letnim delovnim načrtom uspešno vodili mobilnost učiteljev v sklopu Erasmus+ programa KA1, s ciljem izpopolnjevanja učiteljevih spretnosti in dviga kakovosti poučevanja. Do sedaj je bilo izvedenih 6 evropskih mobilnosti v 5 državah, ki se jih je udeležilo 9 učiteljev, in sicer na Portugalskem, Cipru, v Španiji, Grčiji in Združenem kraljestvu.

Naš prvi Erasmus+ projekt v sklopu KA1 programa (tj. izobraževanje strokovnih delavcev) z naslovom »Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih« je počasi in vztrajno po enem letu in pol, pod tandemskim vodenjem Barbare Rogelj, profesorice angleškega jezika in Arnele Jahić, profesorice razrednega pouka, pripeljan h koncu.

Ob spoznanju, da se z globalizacijo našega okolja spreminjajo tudi smernice poučevanja naše družbe in želji po znanju iz tujine, smo s prijavo v program Erasmus+, želela sprva izobraziti pedagoško osebje. Učitelji so namreč tisti, ki bodo našim otrokom posredovali in jih priučili veščin medkulturnih interakcij, zato smo svojo  Erasmus+ pot pričeli ravno s KA1 programom.

Izvedena strokovna usposabljanja, v skladu z učno problematiko in potrebami šole, so bila sledeča:

  • »Posebne potrebe: Izziv inkluzije« v Sesimbri, na Portugalskem, izvedeno v oktobru 2018.   Cilj izobraževanja je bil usvojiti inkluzivne  metode dela z otroki s posebnimi potrebami, ki bi vključevale rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tečaja se je udeležila profesorica razrednega pouka Arnela Jahić.
  • »Čuječnost za učitelje: Praktični primeri« v Barceloni, izvedeno v novembru 2018. Cilj izobraževanja je bil seznaniti udeležence s čuječnostjo za učitelje, spoznati njene prednosti in koristi ter se soočiti z nalogo, kako čuječnost integrirati v šolo. Usposabljanja sta se udeležili profesorici razrednega pouka, Gabrijela Visenjak in Mojca Grad.
  • »Inkluzija v razredu: Praktični primeri«, v Kalamati, v Grčiji, izvedeno v juliju 2019. Udeleženki, obe profesorici športa, Jasmina Hribar in Nataša Šafarič-Seljak sta razširili znanje in pridobili spretnosti pri oblikovanju inkluzivne klime v razredu, spoznali pa sta tudi mednarodne prakse za delo z nadarjenimi učenci, učenci z vedenjskimi težavami in učenci z učnimi težavami. Soočili sta se tudi z IKT pripomočki in uporabo ter izdelavo IKT programov za delo in igro z otroki s posebnimi potrebami.
  • »Komunikacija, multikulturnost in socialna inkluzija«, v Lizboni, na Portugalskem, izvedeno v juliju 2019. Profesorici razrednega pouka, Tanja Lovše Veber in Suzana Moder, sta se soočili s pojmom socialne inkluzije, raziskovali medsebojne komunikacijske spretnosti, vadili aktivno poslušanje, neverbalno komunikacijo in spoznali nove metode za izboljšanje socialnih veščin.
  • »Učite se, doživljajte in ustvarjajte skozi umetnost in kulturo«, v Nikoziji, na Cipru, izvedeno septembra 2019. Udeleženka, profesorica likovne umetnosti, Saša Žust je na strokovnem izobraževanju pridobila vpogled v otoško umetnost in kulturo prepleteno z raznolikimi tujimi vplivi. Ta vpliv je udeleženko navdihnil z novimi idejami za njene prihodnje učne ure in jo spodbudil k razvijanju občutka kulturne identitete in samozavedanju lastne.
  • »Posebne izobraževalne potrebe in napredni tečaj angleščine za učitelje« v Oxfordu, v Združenem kraljestvu, izvedeno novembra 2019. Cilj izobraževanja je bil pridobiti splošno razumevanje kaj so posebne potrebe ter usvojiti uspešne pristope za poučevanje in uporabo praktičnih strategij pri delu z učenci s posebnimi potrebami. V sklopu drugega projekta je organizator strokovnega izobraževanja želel udeležencem vliti zaupanje v njihovo znanje angleškega jezika in povečati njihovo znanje in zavest o poučevanju.  Dvotedenskega usposabljanja se je udeležil profesor športa, Iztok Bregar.

Ob zaključku prvega projekta evropskih razsežnosti ugotavljamo, da je program Erasmus+  zelo hvaležen projekt, saj smo učitelji pridobili uvid v izobraževalne sisteme onkraj naših meja in se seznanili z drugačnim konceptom učnega kurikuluma ter sodobnejšimi učnimi metodami. Učitelji smo na strokovnih usposabljanjih v tujini obnovili in krepili svoje jezikovne kompetence, širili krog poznanstev med kolegi učitelji doma in v tujini, se povezovali preko družbenih platform, spoznavali kulturo in zgodovino gostujoče države oziroma mesta in se navsezadnje osebno izpopolnjevali.

Po vseh pozitivnih izkušnjah evropskega sodelovanja smo odločni, da bomo v nadaljnjih letih nadaljevali s podobnimi mednarodnimi projekti.

Avtorica: Arnela Jahić

Arhiv: Uvod v projekt

V zadnjih letih delovanja naše šole ugotavljamo, da je delo strokovnih delavcev ob prisotnosti različnih dejavnikov, ki jih nosi trenutno družbeno globalizacijsko okolje, čedalje zahtevnejše, saj kaže velik vpliv na različnih plateh našega delovanja. Tako kot okolje, tudi mi v pedagoškem procesu ne stagniramo in ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih , zato iz leta v leto postopno razširjamo strokovna spoznanja s kvalitetnimi usposabljanji pedagoškega osebja. Pr tem dajemo poudarek predvsem možnostim, ki dajejo drugačne vidike poučevanja, ponujajo druge koncepte dela in omogočajo internacionalizacijo učnega načrta.

Kot izobraževalna organizacija se zavedamo, kolikšen vpliv imamo na kulturni dialog, ki poteka med vsemi udeleženci, zato smo mnenja, da je ne glede na strokovnost, ki jo ima pedagoško osebje, potrebno pridobiti ključne medkulturne kompetence in jih razvijati skozi daljše časovno vzgojno-izobraževalno obdobje. Eden izmed prvih korakov na poti k uresničitvi tega cilja je naša udeležba v programu Erasmus+, ki nam odpira vrata k izpopolnjevanju učiteljevih konstruktivističnih spretnosti in prenovi učnega kurikuluma.

Verjamemo, da je program Erasmus+ uspešen projekt, saj bomo z njegovo mobilnostjo dvignili kakovost dela v naši organizaciji. Evropski projekt mobilnosti bo našemu pedagoškemu osebju omogočil uvid v izobraževalne sisteme izven meja naše države, jih seznanil z drugačnim konceptom učnega kurikuluma in sodobnejšimi učnimi metodami ter jih ob tem opomnil na pomen nacionalne identitete. Tekom evropske mobilnosti pa bodo udeleženci posredno krepili tudi jezikovne kompetence, kar bo poleg vsega pripomoglo k osebnem izpopolnjevanju in osebni rasti. Poleg nadgradnje učiteljevih kompetenc, se bomo soočili z več izzivi in načini, kako razvijati otrokove kompetence, kot so čuječnost, ustvarjalnost, konstruktivno reševanje problemov, obvladovanje čustev, kritično mišljenje, empatija in reševanje problemov.

Poleg internacionalizacije je eden izmed naših ciljev tudi povečati motivacijo učiteljev za sodelovanje v mednarodnih projektih, pri katerih je možno krepiti spretnosti razumevanja na osnovi znanj o različnih kulturah. Z večletnim sodelovanjem v tujini bomo pridobili na izboljšanju jezikovnih spretnosti, kar bo pomenilo naše aktivnejše udejstvovanje na evropskih družbenih portalih, kjer je interakcija poučevalnih orodij in metod med učitelji iz drugih evropskih držav zelo močna.

Ker si prizadevamo za vpletanje mednarodne note v našem učnem okolju, je tokratna ponujena možnost evropskega sodelovanja odlična odskočna deska za naše nadaljnje izvajanje mednarodnih projektov. Prepričani smo, da z navedenim projektom lahko usvojimo primere dobrih praks in s pomočjo tega krepimo inovativnost in strokovno kakovost naših zaposlenih, pri čemer bodo največjo dobrobit imeli predvsem učenci.

S programom KA1, za katerega smo se odločili, bomo sprva izobrazili pedagoško osebje, saj so učitelji tisti, ki bodo našim otrokom posredovali in jih priučili veščin medkulturnih interakcij. Projekt »Ne štejemo leta učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih« se bo izvajal v obdobju med 1. 8. 2018 in 31. 8. 2019, z usposabljanji v Združenem Kraljestvu, Španiji, Grčiji in na Portugalskem.

Zapisala: Arnela Jahić

Poročila z izmenjav

Šesta Erasmus+ KA1 izkušnja

Šesta Erasmus+ KA1 izkušnja

Strokovno izobraževanje »Posebne izobraževalne potrebe in napredni tečaj angleščine za učitelje« / Course »Special Education Needs (SEN) and Advanced English course for teachers« (Oxford, Združeno kraljestvo)   Erasmus+ projekt KA1 »Ne štejemo let učenja, ampak...

Peta Erasmus+ KA1 izkušnja

Peta Erasmus+ KA1 izkušnja

Strokovno izobraževanje »Učite se, doživljajte in ustvarjajte skozi umetnost in kulturo« / Learn, experience, create through Art and Culture - Nicosia, Ciper (september 2019) Saša Žust, profesorica likovne umetnosti, se je v obdobju med 21. 9. in 30. 9. 2019, v sklopu...

Četrta Erasmus+ KA1 izkušnja

Četrta Erasmus+ KA1 izkušnja

Strokovno izobraževanje Komunikacija, multikulturnost in socialna inkluzija / Communication, interculturalism and social inclusion (Lizbona, Portugalska) V poletnem času, med 22. in 26. julijem 2019, sta se učiteljici razrednega pouka, Suzana Moder in Tanja...

Dostopnost