Select Page

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga

Seznam glavnih predpisov:

 

Državni predpisi:

 

·       Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

 

·       Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

 

·       Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

 

·       Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

 

·       Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva

 

·       Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

 

Predpisi lokalne skupnosti:

Interni akti:

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil

Letni delovni načrt 2021/2022

Realizacija letnega delovnega načrta 2020/2021

Samoevalvacijsko poročilo 2020/2021

 

Upravni postopki in storitve

 

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

 

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

 

Postopki javnega naročanja

 

Javni natečaji za zaposlitev

 

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

 

Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

 

 

naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Domžale, Mestna občina Ljubljana
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 2008 – 2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) .pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Luka Jurković
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Domžale, Mestna občina Ljubljana
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 2008 – 2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) .pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Luka Jurković
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Domžale, Mestna občina Ljubljana
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 2008 – 2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) .pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Luka Jurković
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Domžale, Mestna občina Ljubljana
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 2008 – 2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) .pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Luka Jurković
naziv zbirke podatkov Evidence s področja dela in socialne varnosti
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec
pravne podlage (SOP) 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Domžale, Mestna občina Ljubljana
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 2008 – 2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) .pdf
jezik zapisa (ISO 639-2) slv
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo Luka Jurković

 

Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1.
2.
3.
4.
5.
Dostopnost