Skoči na glavno vsebino
Select Page

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

EkoSolaLogoSLOLETNI NAČRT USTANOVE

ZA ŠOLSKO LETO 2009/10

 

                       

 

1.      Ekošola kot način življenja je celosten program šole ali vrtca, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Projekti, v katere se aktivno vključuje lokalna skupnost in podjetja, so lahko odlično dopolnilo na poti k uresničevanju ciljev.

 

Cilji, ki jih uresničuje  program Ekošola kot način življenja (Cilj ustanove označite z X.):

 

 

CILJI     

X

Vzgoja za okoljsko odgovornost

X

Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine

X

Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje)

X

Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej

X

Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

 

Povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi

 

Povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše

 

 

 

 

2.      Za pridobitev ekozastave mora vsaka ustanova izvajati vsaj 1 (en) vodilni tematski sklop, ki se povezuje še z dvema, kot npr. vodilni tematski sklop je voda, ki se povezuje še z ravnanjem z odpadki in učinkovito rabo energije. Vodilni tematski sklop se izvaja skozi vse šolsko leto in sodelujejo vsi učenci, (otroci, dijaki) in zaposleni na šoli.

 

Označite vodilni tematski sklop za šolsko leto 2009/10 s črko A (tematski sklop izvaja cela šola skozi vse šolsko leto)

Posebej označite s črko B navezujoče  sklope (izvajate jih lahko v posameznem razredu, v  več razredih ali oblikujete ciljne skupine po svoji izbiri).

 

 

Tematski sklopi za šolsko leto 2009/10

 

ZGODNJE NARAVOSLOVJE

B

MEDSEBOJNI ODNOSI

 

PODNEBNE SPREMEMBE

 

OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

B

VODA

A

RAVNANJE Z ODPADKI

 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST


 

 

 

Nacionalno vodeni projekti za izvajanje tematskih sklopov so: (označite tiste projekte, ki jih boste izvajali v okviru vodilnega izbranega  tematskega sklopa A in  navezujočih sklopov B)

 

 

 

vodja projekta

elektronski naslov

telefon

 

                             ZGODNJE NARAVOSLOVJE                                                       za vse vrtce in začetek prvega triletja  – Dane Katalinič

 

 

 

 

Vse v skupnem krogu (človek – čebela – cvet – med – sad)

 

 

 

 

Doživljanje narave v različnih okoljih skozi letne čase

 

 

 

B

MEDSEBOJNI ODNOSI

 

 

 

 

Živali in mi – Barbara Žličar

 

 

 

 

Revščina v svetu in pri nas – Franci Dovč

 Mojca Grad

 mojca.grad@gmail.com

 

 

Mi in na preteklost za trajnostno prihodnost – Lili Vavžik

 

 

 

 

PODNEBNE SPREMEMBE

 

 

 

 

Kam nas vodijo podnebne spremembe (računanje okoljskega odtisa za učence in ustanove) – Franci Dovč

 

 

 

 

OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

 

 

 

 

Kras, priložnost za učitelje in učence slovenskih šol  – Suzana Vidmar

 

 

 

 

Spremljanje in varovanje biotske pestrosti (gozd, slovenska krajina – praktično izvajanje) – Mirjana Jesenek Mori

 

 

 

 

ZDRAVO ŽIVLJENJE

 

 

 

 

Zdrav način življenja, zdrava hrana, ekološka pridelana  hrana – Boža Šarbek, Romana Ana Dolenc, Metka Krunič

 

 

 

B

VODA

 

 

 

 

Voda kot življenjska vrednota – Helena Pepevnik

 Sonja Kračman

 sonja.kracman@guest.arnes.si

 

A

RAVNANJE Z ODPADKI za vrtce, šole in CŠOD

 

 

 

 

Plastenka in mi – Tomaž Pajnič

 Gabrijela Visenjak

 gabrijela.visenjak@gmail.com

 

 

Skrbnik ekološkega otoka – Tomaž Pajnič

 

 

 

 

Kaj se dogaja z zbranimi odpadki – Mateja Trampuš

 Gabrijela Visenjak

gabrijela.visenjak@gmail.com

 

 

Divja odlagališča danes – jutri – Mateja Trampuš

 

 

 

 

UČINKOVITA RABA IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 

 

 

 

URE v šoli – uvajanje energetskega knjigovodstva – Franci Dovč

 

 

 

 

00CO2 Agenti nizko ogljične družbe v akciji – v sodelovanju z Slovenskim e-forumom

 

 

 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST

 

 

 

 

Onesnaževanje s prometom in trajnostna mobilnost – Metka Krunič

 

 

 

3.      V katerih ostalih dejavnostih nameravate še sodelovati? Sodelovanje v vsaj 5 (petih) dejavnostih so kriteriji za pridobitev ekozastave za šolsko leto 2009/10 (Dejavnosti označite z X). 

Dejavnosti

vodja projekta

elektronski naslov

telefon

X

Eko dan (vsak vrtec, šola)

 Gabrijela Visenjak

gabrijela.visenjak@gmail.com

 

 

Ekofestival

 

 

 

 

Sejem Altermed

 

 

 

 

Mladi za napredek Pomurja

 

 

 

X

Ekobralna značka

Karmen Pavlič

 

 

X

Natečaj voščilnic

Daša Vukašinović

 

 

 

Literarni razpis za srednje šole

 

 

 

X

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Peter Jerina

 

 

 

Zbiralna akcija papirja za ŠportŠpas

 

 

 

X

Zbiralna akcija odsluženih električnih aparatov in elektronskih odpadkov

Danijel Hudoklin

 

 

 

Ekokviz za OŠ

 

 

 

 

Ekokviz za SŠ

 

 

 

 

Srečanje treh generacij

 

 

 

 

Mladi reporter – prispevki za objavo

 

 

 

 

 

4.      Odpadki – Zbiralne akcije in ločevanje odpadkov. Označite z X vrsto odpadka, ki ga boste zbirali in napišite kam jih odlagate oz. kdo jih odvaža (eko otok, komunalno podjetje, sami odnesete v zbirni center,…).  Med letom zbirajte podatke o oddanih količinah.


 

 

 

VRSTA ODPADKA

KDO / KAM

 

VRSTA ODPADKA

KDO / KAM

X

PAPIR

Sami/ papir servis

X

BIOLOŠKI ODPADKI

Kuhinja/

X

STEKLO

Sami/ eko otok

X

VOTLA KARTONSKA EMBALAŽA (sok, mleko)

Sami/ eko otok

X

PLASTENKE

Sami/ eko otok

X

EL. IN ELKTRONSKA OPREMA

Sami/ zbirni center

X

PLOČEVINKE

Sami/ eko otok

 

 

 

X

ZAMAŠKI

Sami/ različne dobrodelne akcije

 

 

 

X

TONERJI, KARTUŠE …

Sami/ zbirni center

 

 

 

X

BATERIJE

Sami/ zbirni center

 

 

 

5.      Kateri vodilni tematski sklop, ki se povezuje še z dvema, (kot npr.: vodilni tematski sklop je voda, ki se povezuje še z ravnanjem z odpadki in učinkovito rabo energije.…) boste podrobneje obdelali v šolskem letu 2009/10? Tabela naj vam bo v pomoč pri načrtovanju programa za šolsko leto (predmet samoevalvacije in evalvacije). Opis naj vsebuje maksimalno 100 besed.

 

TEMATSKI SKLOP:

Sklop A in B

Cilji

Vsebine

Ciljne skupine

Čas

Predvideni rezultati dela

 (naslov sklopa)

 (operativni)

 (do pet stavkov -kratek zapis)

 (kdo vodi sklop, izvajalci, komu je namenjena, …)

 (kdaj bo izvedeno)

 

 

LOČEVANJE PRI ŠOLSKIH OBROKIH

 

 

Zavedanje različnosti odpadkov .

Pomembnost ločevanja

 

 

Vsi učenci po zaužitem obroku za sabo pospravijo in pravilno ločijo odpadke.

 

 

Razredniki, dežurni učitelj v jedilnici, dežurni učenci

 

 

 

Skozi celo šolsko leto

 

Manj odpadkov.

 

 

EKOLOŠKI OTOK

 

 

Učenci spoznajo otok in njegov namen.

Odgovorno ravnajo z različnimi odpadki

Učenci svoja spoznanja širijo doma

 

 

Vsi učenci si ogledajo otok pred šolo. Ugotavljanje kaj vse lahko odlagamo v te zabojnike. Ločevanje odpadkov na šoli in odnašanje na ekološki otok.

 

 

Učitelji, učenci, čistilke

 

 

Skozi celo šolsko leto

 

 

Navajanje na ločevanje

 

EKO DAN

KAJ SE DOGAJA Z ZBRANIMI ODPADKI

 

Učenci se seznanijo z ponovno uporabo materialov (recikliranje).

Gospodarjenje z odpadki.

 

 

Učenci iz odpadnega materiala izdelujejo izdelke (voščilnice, koše za papir, krmilnice)

 

 

Učitelji, učenci

 

 

Skozi celo šolsko leto

 

 

 

Učenci se zavedajo posledice odpadkov za okolje.

 

 

VODA KOT ŽIVLJENSKA VREDNOTA

PITNIKI

 

Spoznavanje pomena vode

Spoznavanje odgovornosti ravnanja slehernega posameznika

 

 

Učenci spoznajo kako pomembna je voda za naravo, skrbijo za rože v razredu. Zapirajo vodo in na zapiranje opozarjajo tudi druge.

 

 

 

Učiteljice razrednega pouka, učiteljice gospodinjstva, biologije

 

 

Skozi celo šolsko leto

 

 

Učenci ozavestijo pomen vode za življenje.

Učenci spoznanja prenesejo domov

 

 

REVŠČINA V SVETU IN PRI NAS

 

 

Seznanijo se z načini pomoči drugim otrokom

 

 

Učenci spoznajo, kako pomembno je da pomagamo človeku v stiski. Ogledali si bomo kratke filme, ki jih je pripravila Karitas se ob njih pogovorili, sodelovali v akciji »podari zvezek« in ob pomoči šolskega sklada pomagali našim učencem, ki so te pomoči potrebni.

 

 

Razredniki, učenci

 

 

 

Skozi celo šolsko leto

 

 

Učenci si pridobijo občutek do razumevanja sočloveka.

 

 

6.Ekoprogramski svet:

Ekoprogramski svet usmerja vse dejavnosti ekovrtca oz. ekošole, določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje vseh otrok in učencev, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov lokalne skupnosti. Prosimo vas, da pripravite kratko informacijo vsebinskega programa, ki ga bo izvedel programski svet vaše ustanove. 

 

 

Učitelji vseh predmetov bomo v učne vsebine, smotrno uvajali eko-teme. Z učenci bomo zbirali in beležili katere vsebine nam bo uspelo uresničiti.
Decembra bomo izvedli Božično novoletni bazar, ki bo ekološko obarvan. V aprilu se bomo udeležili eko tržnice, ki jo organizira občina Domžale. 22.4.2010 predviden Ekodan, kjer bomo pripravili aktivne delavnice. Skozi celo leto pa urejamo in skrbimo za šolsko okolico.

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zbiranjem papiraj, zamaškov, baterij. Na novo se bomo priključili akciji zbiranja odpadnih električnih in elektronskih aparatov in kartuš.

 

 

 

 

 

Dostopnost